6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

Obifin Teknoloji A.Ş. bünyesindeki kişisel veriler, Obifin Teknoloji A.Ş.’ nın koruması altındadır. Obifin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel veri olarak kabul edilen veriler Obifin Teknoloji A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Obifin Teknoloji A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri:

TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, Site üzerinden alınan bilgileriniz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda Obifin Teknoloji A.Ş. (bundan böyle “Obifin” veya “Şirket” olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Obifin, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca, Obifin olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3 kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, Obifin tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • o Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.
 • o Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilereönerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • o Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlıiş süreçlerinin yürütülmesi,
 • o Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • o Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • o Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibihususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerinegetirilmesi,
 • o Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgilitalep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • o Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğekatılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • o Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp vedolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • o Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizindeğerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerincevaplanması,
 • o Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçlarıdahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarlaişlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Obifin tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Obifin tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 maddelerine uygun olmak suretiyle 3 kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir ?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Obifin’ nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu'nun 11 Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • o   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
 • verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • o   KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11 maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘Obifin Teknoloji A.Ş., Y.T.Ü.Teknopark 1/132 Başakşehir İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@obifin.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Obifin, Aydınlatma metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel olarak www.obifin.com/kisiselverigüvenliği adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Çerez Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar.

Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır.

Obifin tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

Çerez Nedir ?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz ?

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz ?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet Gezginindeki Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz ?

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • o Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • o Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • o Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • o Tüm çerezleri engelleme
 • o Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Obifin’e ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Gizlilik Politikası
 • 1. Bu beyan Obifin Teknoloji A.Ş. gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Obifin Teknoloji A.Ş., hizmet alan kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Obifin Teknoloji A.Ş. ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üze rinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Obifin Teknoloji A.Ş. ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur.
 • 2. Obifin Teknoloji A.Ş. için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.
 • 3. Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.
 • 4. Obifin Teknoloji A.Ş.. kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
 • 5. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Obifin Teknoloji A.Ş. gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.
 • 6. Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Obifin Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir.
 • 7. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer h er türlü veriyi bilgi olarak anlaşılır. Obifin Teknoloji A.Ş. işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.
 • 8. Obifin Teknoloji A.Ş. kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 • 9. Obifin Teknoloji A.Ş. kullanıcıların site, mobil ve alt hizmetler kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) teknik iletişim dosyası, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 • 10. Kullanıcı, Obifin Teknoloji A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
 • 10.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • 10.2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 10.3. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 • 10.4. Kullanıcının talebi üzerine uygulamadaki tüm veriler Obifin Teknoloji A.Ş. tarafından kalıcı olarak silinir. Haklarına sahiptir.
 • 11. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri için obifin@obifin.com mail adresine, ileti gönderiniz.