Bağlantıları atla

KVKK & Sözleşmeler

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki kişisel veriler, Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ nın koruması altındadır. Obifin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri olarak kabul edilen veriler Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri:

TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, Site üzerinden alınan bilgileriniz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Obifin” veya “Şirket” olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Obifin, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca, Obifin olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3 kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, Obifin tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

– Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

– Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.

– Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

– Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

– Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

– Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

– Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

– Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

– Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

– Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

– Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Obifin tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Obifin tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 maddelerine uygun olmak suretiyle 3 kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir ?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Obifin’ nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11 Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11 maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş., Mecidiyeköy Mah. Mecidiyekuyu Sk. No:28/A Şişli İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu obifin@obifin.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Obifin, KVKK metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel olarak www.obifin.com/sozlesmeler adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Gizlilik ve Çerez Politikası”, ŞİRKET web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla

Gizlilik Politikası

1. Bu beyan Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş., hizmet alan kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üze rinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur.

2. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.

3. Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.

4. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

5. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

6. Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir.

7. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer h er türlü veriyi bilgi olarak anlaşılır. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

8. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9. Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. kullanıcıların site, mobil ve alt hizmetler kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) teknik iletişim dosyası, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

10. Kullanıcı, Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

10.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

10.2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

10.3. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

10.4. Kullanıcının talebi üzerine uygulamadaki tüm veriler Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından kalıcı olarak silinir. Haklarına sahiptir.

11. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri için obifin@obifin.com mail adresine, ileti gönderiniz.

Çerez Politikası 

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar.

Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır.

Obifin tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

Çerez Nedir ?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz ?

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz ?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet Gezginindeki Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz ?

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

– Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

– Üçüncü taraf çerezleri engelleme

– Belli sitelerden çerezleri engelleme

– Tüm çerezleri engelleme

– Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Obifin’e ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş., (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile www.obifin.com adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık ve/veya yıllık üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda ŞİRKET’in sunduğu yazılım hizmetlerinden (“Yazılım Hizmetleri” ) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden hizmet alan (“HİZMET ALAN”) arasında elektronik ortamda satılan hizmetin satış tarihinde Hizmet Alan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme’de ŞİRKET’e ilişkin ticari bilgiler şöyledir:

MERSİS No : 0734179038300001

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve

Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 197056-5

Vergi Daire ve

Vergi Numarası : Zincirlikuyu Vergi Dairesi / 7341790383

Şirket Adresi : Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiyekuyu Sk. No: 28/A Şişli/İstanbul

Şirket Telefonu :

Kep Adresi : obifinodeme@hs03.kep.tr

Şirket e-posta adresi : obifin@obifin.com

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, HİZMET ALAN’ının ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli ŞİRKET’e ödendiği süre boyunca HİZMET ALAN’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı ŞİRKET web sitesinde yer alan Yazılım Hizmetleri’nden (“ Yazılım Hizmetleri”) yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.

3. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HİZMET, ALAN ŞİRKET, üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda ŞİRKET’in yazılım hizmetilerinden yararlanabilecektir.

ŞİRKET, HİZMET ALAN’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir.

HİZMET ALAN’nin Aylık (30 (otuz) gün) sürelerle yenilenen üyelik paketini seçmesi halinde: üyelik, HİZMET ALAN tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen 30 (otuz) günlük sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli HİZMET ALAN’nin ŞİRKET’e bildirdiği kredi kartı üzerinden ve/veya üyenin belirlediği ödeme aracı ile düzenli olarak her yeni 30 (otuz)) günlük fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Üyelik yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin Hizmet Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen usullerde ŞİRKET’e iletilmesi gerekmektedir. HİZMET ALAN , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra ŞİRKET’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, HİZMET ALAN’nin öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Yıllık (360 günlük) yenilenen taahhütlü üyelik seçilmesi halinde: Taahhütlü Üyelik, Üye tarafından en az bir fatura dönemi öncesinde fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 360 günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Üye’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 360 günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak ŞİRKET’e iletilmesi gerekmektedir. HİZMET ALAN , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra ŞİRKET’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, HİZMET ALAN’nin öncesinde seçmiş olduğu üyelik paketi üzerinden devam edecektir.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden 30 günlük yenilenen üyeliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak ŞİRKET tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce HİZMET ALAN tarafından feshedilmediği takdirde üyelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle standart 30 (otuz) günlük yenilenen üyelik paketi üzerinden devam edecektir. Üyelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da standart üyelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart üyeliğin başladığı tarih itibariyle 30 (otuz) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel HİZMET ALAN’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden standart üyeliğin başladığı tarih ve her yenilenen 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Üyeliğin yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin Hizmet Kullanım Sözleşmesinde belirtilen usullerde ŞİRKET’e iletilmesi gerekmektedir..

HİZMET ALAN, ŞİRKET’in sağlamış olduğu Yazılım Hizmetleri’nin kullanılması için teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in HİZMET ALAN’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Yazılım Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. HİZMETİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Hizmetin ücretlendirilmesinden, HİZMET ALAN, Hizmet Kullanım Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sorumludur.

5. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme ŞİRKET tarafından tahsil edilemez ise, ŞİRKET ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Mücbir sebep sayılan ve ŞİRKET’nin olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, ŞİRKET yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. ÜYELİK İPTALİ

Otuz (30) günlük yenilenen üyelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak ŞİRKET’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

Yıllık (360 günlük) yenilenen taahhütlü üyelik seçilmesi halinde; üyenin süresinden önce iptal etmek isteyen üyenin bu talebini en az bir fatura dönemi öncesinden yazılı olarak ŞİRKET’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda HİZMET ALAN’dan talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

Taahhütlü üyeliklerde cayma hakkının üye tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, ŞİRKET fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde HİZMET ALAN tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

HİZMET ALAN, ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini obifin@obifin.com adresi üzerinden iletebilir.

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a)ŞİRKET işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve HİZMET ALAN’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında HİZMET ALAN’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

HİZMET ALAN; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

HİZMET ALAN KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle obifin@obifin.com üzerinden elektronik posta adresine iletebilecektir.

ŞİRKET, HİZMET ALAN tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin ŞİRKET tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; HİZMET ALAN cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b)Gizlilik ve Çerez Politikası”, ŞİRKET web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2 Uygulama ve www.obifin.com’u bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek HİZMET ALAN’nın sorumluluğundadır.

9.3 Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde HİZMET ALAN tarafından bildirilen elektronik posta adresine ŞİRKET tarafından gönderilecektir.

9.4 İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi, HİZMET ALAN tarafından ödenecektir. Söz konusu bedel HİZMET ALAN’nın faturasına yansıtılacaktır.

Hizmet Kullanım Sözleşmesi

YAZILIM HİZMETİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR ŞİRKET: OBİFİN ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (Sözleşmenin devamı boyunca ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır)  VD/VKN/TCKN: 734 179 0383 Adres: Mecidiyeköy Mah. Mecidiyekuyu Sok. No:28/A Şişli / İSTANBUL HİZMET ALAN: ……….. (Sözleşmenin devamı boyunca ‘’HİZMET ALAN’’ olarak anılacaktır.) VD/VKN/TCKN: Adres: ……….. E-mail: ……….. Tel: ……….. II. İŞİN TANIMI Hizmet Alan tarafından, aktif olarak çalışmakta olduğu ve sözleşme kapsamında üçüncü taraf sayılacak; Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Mevzuatları kapsamında izin ve yetkilere sahip tüm bankalardan sağlayacağı ‘’webservice’’ ve ‘’API (Application Programming Interface) kaynak kodlarının ‘’OBIFIN’’ isimli yazılım yoluyla işlenmesi sonucunda, sözleşme ekinde yer alan formda belirtilen ve karşılıklı mutabık kalınan hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. (EK:1 – Hizmet Detay Formu) III. TANIMLAR Taraflar: Sözleşme kapsamında ‘’ŞİRKET’’ ve ‘’HİZMET ALAN’’ın birlikte tanımlanmasıdır. Hizmet/Hizmetler: Şirketin, sözleşme ekinde yer alan detay hizmet formu kapsamında mutabık kalınan tüm işleri kapsamaktadır. Yazılım: Tüm fikri ve mülkiyet hakları Obifin Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye ait olan ‘’OBIFIN’’ adlı yazılım. Web sitesi: Yazılımın barındırıldığı web adresini tanımlamaktadır. API (Application Programming Interface): ‘’HİZMET ALAN’’ın bankalar üzerinden talep ettiği verilerin işlenmesini sağlayan alt yapıyı tanımlamaktadır. (Uygulama Programlama Arayüzü) Web service: ‘’HİZMET ALAN’’ın bankalar üzerinden talep ettiği verilerin başka programlara aktarılmasını sağlayan alt yapıyı tanımlamaktadır.. Banka dışı işlem: Programa, ‘’HİZMET ALAN’’ tarafından manuel olarak işlenecek olan ve bankacılık sistemi dışında kalan hareketleri tanımlar. (Açılış Bakiyesi, Ödeme Fişi, Tahsilat Fişi vb) Deneme Süresi: Sözleşme ekinde yer alan Ek:1-Hizmet Detay Formunda belirtilmiş süreyi tanımlar. IV. YAZILIM KULLANIMI (KULLANIM HAKKI) Yazılımın tüm fikri/mülkiyet ve kullanım hakkı ‘’ŞİRKET’’e aittir. ‘’ŞİRKET’’ yazılımı dilediği biçimde kullanma ve kullandırma hakkına sahiptir. İşbu sözleşme bu hakları zedeleyecek nitelikte olmayıp, sadece tarafların mutabık kaldığı ödeme ve süre şartları kapsamında tekil kullanım hakkı sağlamaktadır. HİZMET ALAN, yazılımın telif haklarına, kaynak koduna, lisansına sahip olmadığını, ŞİRKET’e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN, Yazılımı hiçbir koşul altında başkalarına kiralayamaz, satışını yapamaz, sahip olduğu hakları devredemez. V. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI V.A. ‘’ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI’’ ‘’ŞİRKET’’ yazılıma, kullanım hakkı kapsamında erişimin ve kullanımının güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve üzerine düşen tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu taahhüt eder. ‘’ŞİRKET’’, işbu sözleşmenin imzalanması sonrasında, ‘’HİZMET ALAN’’a detaylı şekilde aktarılacak yönergelere zıt biçimde, yazılımın yanlış kullanımından doğacak tüm zarar ve ziyanlardan sorumlu olmayacaktır. “ŞİRKET”, HİZMET ALAN’nın sitesine Internet üzerinden veya fiziki gelebilecek saldırılardan ve bunların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ‘’ŞİRKET’’, ‘’HİZMET ALAN’’ın kendine sistemlerinden, internet alt yapısından ve kullanım şartlarından doğacak zarar ve kayıplardan mesul tutulamaz. ‘’ŞİRKET’’, önceden haber vermeksizin, yazılım üzerinde değişiklik, bakım ve güncellemeler yapma, yeni versiyonlar çıkarma hakkına sahiptir. ‘’HİZMET ALAN’’ın güncellenen veya yeni versiyon değişikliğine uğramış yazılım hizmetlerini alıp almama kararını kendi uhdesinde değerlendirmek zorundadır. ‘’ŞİRKET’’, yazılım üzerinde yapacağı bakım ve güncellemeleri ‘’HİZMET ALAN’’ makul zaman diliminde bildirecektir. “ŞİRKET”, HİZMET ALAN’a sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, ŞİRKET servislerin HİZMET ALAN’nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. HİZMET ALAN’nın bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin/fonksiyonun kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında ŞİRKET’i sorumlu tutamaz. ‘’ŞİRKET’’, kendi kontrol ve inisiyatifinde olması imkansız olan her türlü siber saldırı, virüs vb. gibi olağanüstü durumlarda oluşacak zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz. ‘’ŞİRKET’’, yazılım hizmeti kapsamında, sadece sözleşmeye bağlanmış şartlarda ve işbu sözleşmeye ek yapılmış Ek:1-Hizmet Detay Form’unda belirtilmiş kalem hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Hizmet detay formu dışında kalacak talepleri ve hizmetleri sağlamamakla sorumlu tutulamaz. ŞİRKET, işbu sözleşmeye konu olan yazılımın HİZMET ALAN’nın sorunsuz kullanabilmesi için destek vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, işbu sözleşmeye konu olan yazılımın tam ve usulüne uygun olarak kuracağını, gerekli donanım ve alt yapı ile ilgili kaynakları sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, HİZMET ALAN’nın kiralama sözleşmesi süresi boyunca, yazılımla ilgili ek kaynak ihtiyaç duyduğunda, ek ücret karşılığında, kaynakları arttıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Barındırma (Hosting) ortamının sağlandığı fiziksel makinalarda meydana gelebilecek donanım ve yazılım kaynaklı problemlerin giderilmesi ŞİRKET’in sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, HİZMET ALAN’nın kendisine yazılı olarak ilettiği yetkili kişiler dışında gelebilecek destek isteklerini reddedecektir. VI.B. ‘’HİZMET ALAN’IN SORUMLULUKLARI’’ ‘’HİZMET ALAN’’ işbu sözleşme kapsamında, yazılıma erişim için temin ettiği şifreyi, üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. Üçüncü şahıslara sözleşme konusu yazılımı kullandıramaz. Ücretli veya ücretsiz şekilde kullanım hakkını kiralayamaz. kodlarını yazılıma işleyemez ve bu durumlarda hizmet ve hak talep edemez. ‘’ŞİRKET’’ bu tarz bir durumu tespit ettiğinde, sözleşmeyi yükümlülük kabul etmeksizin tek taraflı fesih etme hakkına sahip olacaktır. ‘’HİZMET ALAN’’, yazılımı ve internet sitesini, zarar uğratacak, yavaşlatacak, engelleyecek, sağlıklı ve güvenli çalışmasını engelleyecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder. Bu tür zarar, kayıp ve engellere yol açacak ek program ve yazılımları kullanmayacağını, böyle bir durumun oluşması halinde ise tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul eder. ‘’HİZMET ALAN’’, sözleşmenin imza tarihini takiben, yazılımın nasıl kullanılacağını ve sözleşmeye ek yapılmış formda yer alan hizmetlerden nasıl yararlanacağını açık şekilde belirtmiş bir kullanım yönergesi teslim alacaktır. Elektronik ortamda teslim aldığı bu yönergeden sonra, yazılımın kullanımına, raporlamalara ve geliştirmelere dair talep edilecek ek hizmet ve canlı destekler, tarafların mutabık kalacağı adam/saat ücreti üzerinden fiyatlandırılacaktır. Üst segment paketlerde bu hizmet kalemlerin satın alındığı durumlarda, özel şartlar olmamak koşuluyla belirtilen ek ücretlendirmeler yapılmayacaktır. ‘’HİZMET ALAN’’, yazılım ve internet üzerinden tersine mühendislik yapmayacağını, yazılım ve internet sitesinde yer alan, hakları tamamen ‘’ŞİRKET’’e ait detay, görüntü vb. knowhow kapsamında sayılacak hiçbir materyali üçüncü şahıslarla ve süreç dışındaki ortamlarda paylaşmayacağını taahhüt eder. Bu nedenle doğacak tüm zarar, ziyan ve kayıplardan, hem cezai hem de hukuki olarak tam sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. ‘’HİZMET ALAN’’, internet sitesi üzerinden yapacağı başvurularda online ortamda kendisine sunulan diğer senaryolarda ise kendisine e-mail ortamında veya somut şekilde sunulan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu gereğince oluşturulmuş Aydınlatma Metni’ni okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. HİZMET ALAN, yazılımdaki içerik yönetimi, veri girişi, veri düzenleme, veri silme gibi işlemleri kendisi yapacağını bu ve benzeri içerik yönetimi konularının alınan hizmet kapsamı dışında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN, Yazılımı sadece ŞİRKET’ye ait sunucu(lar)da kullanabileceğini ve sunuculara erişim izninin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN, işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET’ten aldığı hizmetlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Markalar ve Patent hakları ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder. VI. KULLANIM HAKKI SÜREÇLERİ ‘’HİZMET ALAN’’ sözleşmede belirtilen şartlar kapsamında, yazılım erişimine sahip olduğu andan itibaren tüm talep, istek ve sorunlarını e-mail yolu ile ‘’ŞİRKET’’e iletebilir. Taraflar arasında sözleşmenin imza tarihinden itibaren yapılacak her türlü yazışma, geri bildirim ve sonuç bildirgeleri, yine taraflarca saklanacaktır. Sözleşmede belirtilen süre boyunca kullanım hakkına sahip olacak ‘’HİZMET ALAN’’, bu süre boyunca dilediğinde üst segment hizmet sözleşmesi imzalamak ve tarafların mutabık kalması şartıyla yeni geliştirmeler talep edebilir. ‘’ŞİRKET’’ sözleşmede yer alan mücbir/olağanüstü sayılacak durumlar dışında, kullanım hakkı kapsamında, sözleşmeye tabi paket çerçevesinde kalmak şartı ile kesintisiz hizmet sağlamaya çalışacaktır. Bu şartlar altında, ‘’HİZMET ALAN’’ kullanım hakkı kapsamında dilediği zaman yazılımı kullanabilecektir. VII. SÖZLEŞME SÜRESİ Kullanım hakkı süresi, işbu sözleşmeye ek yapılmış Ek:1-Hizmet Detay Formu’nda belirtilen süre kadardır. Bu süre, sözleşme kapsamında uzatılmadığı sürece, kullanım hakkı süresinin bittiği gün itibarıyla tamamlanmış sayılacaktır. Diğer taraftan, işbu sözleşme taraflarından birisinin, sözleşme bitim tarihine 30 gün kala, yazılı olarak sözleşmeyi bitirecek bildirimi yapmaması durumunda otomatik olarak yenilecek ve yine sözleşmede yer alan ‘’sözleşme bedeli’’ maddesine göre ücretlendirilecektir. HİZMET ALAN, ayrıca herhangi bir neden göstermeksizin 45 günlük ihbar süresini müteakip sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Bu durumda ŞİRKET, HİZMET ALAN’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. HİZMET ALAN, ŞİRKET’en hizmet almayacağı kiralama dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, HİZMET ALAN ŞİRKET’e olan borçlarını ödemekle yükümlüdür. VIII. SÖZLEŞME BEDELİ İşbu sözleşmeye konu kullanım hakkı, Ek:1-Hizmet Detay Formu’nda yer alan kapsamda ücretlendirilmiştir. ‘’HİZMET ALAN’’ Hizmet Detay Formu’nda belirtilen şartlar dahilinde ödeme ve/veya ödemeleri zamanında yapmakla sorumludur. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir. Zamanında yapılmayan ödemeler için, TCMB’nın belirlediği günlük faiz oranı üzerinden vade farkı hesaplanacak ve ‘’ŞİRKET’’ tarafından ‘’HİZMET ALAN’’a yansıtılacaktır. ‘’HİZMET ALAN’’ Ek:1-Hizmet Detay Formu üzerinden mutabık kalınan ödeme yöntemi üzerinden ödeme ve/veya ödemelerini yapabilecektir. Ödeme süreleri kapsamında, vadesini 15 gün aşan fatura tutarları için ‘’ŞİRKET’’, ilgili mevzuat kapsamında yasal takip başlatma hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda, vadesini 15 gün aşan ödemeler için ilgili kullanım hakkı askıya alınacak ve ‘’HİZMET ALAN’’ kendisine temin edilen erişim şifresi ile yazılıma ulaşamayacaktır. Sözleşme kapsamında yapılacak tüm faturalaşmalar Vergi Usul Kanunu’na uygun şekilde yapılacaktır. Kendiliğinden ve/veya taraflarca fesih bildirimi yapılmamasında kaynaklı devam edecek sözleşme bedeli, sözleşme bitim tarihi dikkate alınmak şartıyla bir önceki yılı üzerinden hesaplanan ve TCMB tarafından ilan edilen yıllık TÜFE/ÜFE ortalaması oranında artırılarak faturalandırılacaktır. IX. MÜCBİR SEBEPLER İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de Şirket yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmekte temerrüde düşmüş sayılmayacaktır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf; (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi İşbu Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır. X. FESİH HÜKÜMLERİ Sözleşme’nin Taraflardan biri tarafından ne şekilde olursa olsun sonlandırılması durumunda, HİZMET ALAN’a ait tüm kayıt ve bilgilerin silineceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. XI. KANUNİ İKAMETGÂH VE İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa 15 iş günü içerisinde bildirmeyi, aksi halde belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların işbu sözleşme çerçevesinde geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. XII. AYRILMAZ EKLER Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır : EKLER : EK1 – Hizmet Detay Formu XIII. DİĞER HÜKÜMLER Taraflar arasından yazılı olarak yapılmayan hiçbir talep ve feragat geçerli sayılmayacaktır. İşbu sözleşme ve eklerinde, taraflar karşılık mutabık kalmadıkça ve yazılı olarak beyana dökülmedikçe değişiklik yapılamayacaktır. Sözleşme imza tarihine kadar yapılmış olan tüm görüşme ve yazışmalar, sözleşme üzerinde mutabık kalındığından geçersiz sayılacak, tüm bu süreçler işbu sözleşme üzerinden devam ediyor sayılacaktır. İşbu sözleşmenin kendisi ve bağlayıcılığı bulunan tüm hükümler, tarafların tescil edilmiş yetkili temsilcileriyle imzalanır. Sözleşmeden doğan tüm hak ve sorumluluklar üçüncü bir tarafa devredilemez. Sözleşmeden doğacak Damga Vergisi ‘’ŞİRKET’’ tarafından beyan edilecek ‘’HİZMET ALAN’’a faturalanarak yansıtılacaktır. Bu Sözleşme ile ilgili hiçbir düzeltme, ek veya feragat, yazılı ve taraflarca mutabık kalınmadıkça, geçerli veya bağlayıcı olmayacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir şartı yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi nedeni ile geçersiz ve uygulanamaz hale gelirse; söz konusu hükmün işbu Sözleşmenin asli hükümlerinden olmaması kaydı ile sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz ve hükümsüz hale getirmez. Böyle bir tespit durumunda taraflar iyi niyetle bu hükmü benzeri bir uygulanabilir yazılı bir hükümle değiştirmek üzere işbirliği yapacak ve bu Sözleşme bütünlüğünü eksiksiz sürdürecektir. Bu sözleşme taraflar arasında herhangi bir şekilde müvekkil ve temsilci ilişki yaratmaz ve hiçbir şart altında diğerinin temsilcisi olarak düşünülemez. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin distribütörü, bayii, acentesi, hukuki temsilcisi, ortağı veya sair bir altında diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar, hiçbir şekilde birbirlerinin rızasını almadan, haklarını genişletemez ya da sorumluluklarını sınırlandıramaz ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini devredemezler. Bu ancak, karşılıklı yazılı mutabakat ile mümkündür. İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme, XIII madde, 10 sözleşme sayfasından ibaret olup, tarafların ortak rızası ve mutabakatıyla …. / …. / 202.. tarihinde iki(2) nüsha olarak imzalanmıştır. HİZMET ALAN ŞİRKET ……….. OBİFİN ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
EK-1 Hizmet Detay Formu

Ref No.: …..

../../….

Sayın ….,

Online banka hesap hareketleri servisimizin özellikleri aşağıdaki gibidir.

ÖZELLİKLER

Banka Entegrasyonu

Sınırsız Banka entegrasyonu sağlanarak hesap hareketlerini ve güncel bakiyeyi görüntüleme imkânı sağlayanır.

Veri Erişim Güvenliği

Aşağıdaki fonksiyonlarla verileriniz daha güncede:

Gün ve Tarih Sınırı: Sisteme girişleri gün ve saatlere göre kısıtlayabilme özelliği

Ip Sınırı: Sadece tanımlı Ip’lere erişim tanımlayabilme özelliği

Çoklu Kullanıcı: Aynı hesaplara çoklu kullanıcı tanımlayabilme özelliği

Hesap Hareketleri

Tanımlı bankalara ait hesap hareketlerinin listelenmesi sağlanır.

Hesap Özeti: Hesaplara ait bakiyelerin listelendiği kısımlardır.

Hesap Hareket Raporu: Toplu veya banka hesabına göre hesap hareketlerinin listelendiği rapor sayfasıdır.

Excel/Pdf: Listelenen hareketlerin excel veya Pdf’e çıktı alınmasının sağlandığı fonksiyondur.

İşlem Gruplama Modülü

Hesaplarda bulunan hareketlere grup tanımlama özelliği ile hesapların daha anlamlı görünmesi sağlanır.

Grup Tanımlama: Hesaplara ait grup tanımlayama sayfasıdır.

Grup Eşleştirme: Hesap hareketlerindeyken, hesap hareketini tanımlı grupla atayabilme fonksiyonudur

Grup Raporu: Tanımlı gruplara göre hesap özetinin listelendiği sayfadır

Grup Detay Raporu: Tanımlı gruplara göre hesap detaylarının listelendiği sayfadır

Cari Hesap Modülü

Hesap hareketlerinde carilerden gelen veya giden hareketlerin takibinin yapılması sağlanır.

Cari Tanımlama: Cari tanımlama sayfasıdır.

Cari Eşleştirme: Hesap hareketlerindeyken, hesap hareketini tanımlı cariye atayabilme fonksiyonudur

Borç/Alacak: Cariye ait borç veya alacak girilebileceği sayfasıdır.

Cari Raporu: Carilere göre hesap özetinin listelendiği rapor sayfasıdır

Cari Detay Raporu: Carilere göre hesap detaylarının listelendiği rapor sayfasıdır

FİYATLAMA

Özellik Adı

Adet

Banka Entegrasyonu

Sınırsız

Hesap Hareketleri (Aylık)

İşlem Gruplama Modülü

Sınırsız

Cari Hesap Modülü

Sınırsız

TOPLAM

… TL/Ay

Aşım Ücretleri

Adet

Hareket sınırı aşım ücreti

… TL

Notlar :

1- Ücretler aylık olup 1 yıllık taahhütlü olarak düzenlenmiştir.
2- Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

3- Teklif … gün için geçerlidir.

4- … gün deneme süresi boyunca herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

**ERP Entegrasyonu veya talep edilen diğer özellik/entegrasyonlar için ek fiyatlama yapılacaktır.

Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.
Explore
Kaydır